მშობელთა მიღების დღე

10 დეკემბერს  გიმნაზიაში გაიმართა უკვე ტრადიციად ქცეული მშობელთა მიღების დღე.

სასწავლებლის დირექტორმა მამა ბორისმა მშობლებთან ისაუბრა მათ როლზე მოზარდების ეკლესიურ ცხოვრებაში, ასევე მიმდინარე საორგანიზაციო საკითხებზე. დირექტორის მოადგილეებმა გააცნეს სასწავლო პროცესში არსებული სიახლეები და მომავლის გეგმები. მშობლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, კათედრების მიხედვით შეხვედროდნენ მასწავლებლებს და დაწვრილებითი ინფორმაცია მიეღოთ შვილების აკადემიური მოსწრების შესახებ. მათ შეავსეს კითხვარები, რომლებსაც ადმინისტრაცია შეისწავლის და გაითვალისწინებს მომავალში.

 

1 2 3 4

    10 dekembers  gimnaziaSi gaimarTa ukve tradiciad qceuli mSobelTa miRebis dRe. saswavleblis direqtorma mama borisma mSoblebTan isaubra maT rolze mozardebis eklesiur cxovrebaSi, aseve mimdinare saorganizacio sakiTxebze. direqtoris moadgileebma gaacnes saswavlo procesSi arsebuli siaxleebi da momavlis gegmebi. mSoblebs SesaZlebloba hqondaT, kaTedrebis mixedviT Sexvedrodnen maswavleblebs da dawvrilebiTi informacia mieRoT Svilebis akademiuri moswrebis Sesaxeb. maT Seavses kiTxvarebi, romlebsac administracia Seiswavlis da gaiTvaliswinebs momavalSi.

ძიება