სტრუქტურა

გიმნაზიის სტრუქტურა, ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მასწავლებლები და პედაგოგიური საბჭო

გიმნაზიის ადმინისტრაცია

გიმნაზიის ადმინისტრაციული ნაწილის პირადი მონაცემები

მეუფე ანდრია (გვაზავა)
გიმნაზიის რექტორიმეუფე ანდრია (გვაზავა)
მამა ბორისი (ნიჩიპეროვიჩი)
აღმასრულებელი დირექტორიმამა ბორისი (ნიჩიპეროვიჩი)
თინათინ გვერდწითელი
დირექტორის მოადგილეთინათინ გვერდწითელი
მანანა კაკაურიძე
დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგშიმანანა კაკაურიძე
კობა კვინიკაძე
დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგშიკობა კვინიკაძე
ნანა ჯოხაძე
ბუღალტერინანა ჯოხაძე

ჩვენი მიღწევები

გიმნაზიაში მოსწავლე და და კურსდამთავრებულ მოსწავლეთა მიღწევები

გრანტოსნები
0
წარჩინებულები
0
კლასები
0
მოსწავლეები
0

გიმნაზიის ტექნიკური ნაწილი

გიმნაზიის დამხმარე და ტექნიკური ნაწილის პირადი მონაცემები

თამარ ჭალიძე
საქმეთა მმართველითამარ ჭალიძე
ლია გოგოლაძე
ბიბლიოთეკარილია გოგოლაძე
ალექსანდრე გოგიაშვილი
ინფორმაციული ტექნოლოგიალექსანდრე გოგიაშვილი
მზაღო პავლიაშვილი
კომენდანტიმზაღო პავლიაშვილი
ნანი ტატიშვილი
დიასახლისინანი ტატიშვილი
ანზორ გიგოლაშვილი
დარაჯიანზორ გიგოლაშვილი
ვალერი ბონდორენკო
დარაჯივალერი ბონდორენკო
გივი კაპანაძე
დარაჯიგივი კაპანაძე
მარინე თუშიშვილი
დამლაგებელიმარინე თუშიშვილი
სოფიო კოპაძე
დამლაგებელისოფიო კოპაძე
მაია შერმადინი
დამლაგებელიმაია შერმადინი
ნანული ტლაშაძე
დამლაგებელინანული ტლაშაძე
ნელი ირემაძე
დამლაგებელინელი ირემაძე

გიმნაზიის პედაგოგიური საბჭო

 

გიმნაზიის პედაგოგიური საბჭო შედგება გიმნაზიის ყველა პედაგოგისაგან. საბჭო უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება გიმნაზიის პედაგოგთა არანაკლებ ნახევარი. გიმნაზიის პედაგოგთა საბჭო ტარდება სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ სამჯერ. საბჭოს რიგგარეშე სხდომა შეიძლება მოწვეულ იქნას გიმნაზიის რექტორის, აღმასრულებელი დირექტორის მოთხოვნით ან პედაგოგიური საბჭოს ინიციატივით.

პედაგოგიური საბჭო წარმოადგენს სათათბირო ორგანოს, რომელიც შეიმუშავებს დასკვნებსა და რეკომენდაციებს გიმნაზიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული  საკითხების თაობაზე.

პედაგოგიური საბჭო:

ა) უფლებამოსილია შეიმუშაოს და აღმასრულებელ დირექტორს განსახილველად წარუდგინოს  ცვლილებები გიმნაზიის საგანმანათლებლო პროგრამების ნაწილში.

ბ) უფლებამოსილია განიხილოს გიმნაზიის სასწავლო გეგმა და წარუდგინოს აღმასრულებელ დირექტორს დასამტკიცებლად.

გ) უფლებამოსილია განიხილოს გიმნაზიის სწავლა-სწავლების პროცესის პრობლემები და შესთავაზოს ადმინისტრაციას მათი გადაჭრის გზები.

დ) უფლებამოსილია განიხილოს გიმნაზიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხები და მიაწოდოს რეკომენდაციები ადმინისტრაციას.

პედაგოგიური საბჭო შემადგენლობა:

მღვდელი იოანე (ბონდარენკო)

მარია ასანიძე

მედეია აწკარუნაშვილი

გოგიტა ბარბაქაძე

ციური ბერუაშვილი

ნანა ბერძენიშვილი

ია ბჟალავა

გიული ბუთხუზი

მაია ბუხრაძე

ნონა გამსახურდაშვილი

ლიანა გელაშვილი

თინათინ გვერდწითელი

ნაზი გიგოლაშვილი

თეა გოგიჩაიშვილი

გულო გურგენაშვილი

თამარ დეკანოსიძე

ცისია ვანიშვილი

 

ცირა ზაბილონი

ელენე თვაური

მანანა კაკაურიძე

მარინე კახიაშვილი

ნინო კვაღნიძე

კობა კვინიკაძე

ქეთევან კორაშვილი

თამილა კოშორიძე

მაია კურტანიძე

ქეთევან ლობჟანიძე

მაია მაისურაძე

სვეტლანა მაჭარაშვილი

მაია მელიქიშვილი

ლელა მერაბიშვილი

ელენე მეფარიშვილი

მარინე მოსიაშვილი

რუსუდან მღებრიშვილი

ვერა მღებრიშვილი

ნელი მჭედლიშვილიცირა ზაბილონი

ელენე თვაური

მანანა კაკაურიძე

მარინე კახიაშვილი

ნინო კვაღნიძე

კობა კვინიკაძე

ქეთევან კორაშვილი

თამილა კოშორიძე

მაია კურტანიძე

ქეთევან ლობჟანიძე

მაია მაისურაძე

სვეტლანა მაჭარაშვილი

მაია მელიქიშვილი

ლელა მერაბიშვილი

ელენე მეფარიშვილი

მარინე მოსიაშვილი

რუსუდან მღებრიშვილი

ვერა მღებრიშვილი

ნელი მჭედლიშვილიმასწავლებლები

გიმნაზიაში მომუშავე მასწავლებელთა დახასიათება

დეკანოზი (ბორისი )ნიჩიპეროვიჩი
საგანი: მოძღვრის საათიდეკანოზი (ბორისი )ნიჩიპეროვიჩი
კლასი: I-XII
მღვდელი იოანე (ბონდარენკო)
საგანი: საღვთო სჯულიმღვდელი იოანე (ბონდარენკო)
კლასი: II-VIII, XII
ლაშა კარელიძე
საგანი: საღვთო სჯულილაშა კარელიძე
კლასი: IX-XI
თინათინ გვერდწითელი
საგანი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება, საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოებათინათინ გვერდწითელი
კლასი: IV, VIII, XI, XII
მანანა კაკაურიძე
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურამანანა კაკაურიძე
კლასი: V, VI
მარია ასანიძე
საგანი: რუსული ენამარია ასანიძე
კლასი V, VII,IX
მედეია აწკარუნაშვილი
საგანი:სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებამედეია აწკარუნაშვილი
კლასი: I, IV,V
ციური ბერუაშვილი
საგანი: მათემატიკაციური ბერუაშვილი
კლასი: III
	 ნანა ბერძენიშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა ნანა ბერძენიშვილი
კლასი: VII, IX, X
ია ბჟალავა
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურაია ბჟალავა
კლასი: VIII
გიული ბუთხუზი
საგანი: ისტგიული ბუთხუზი
კლასი: I,V
მაია ბუხრაძე
საგანი: მათემატიკამაია ბუხრაძე
კლასი: I, II, IV
ნონა გამსახურდაშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურანონა გამსახურდაშვილი
კლასი: I,III
ლიანა გელაშვილი
საგანი: ისტორიალიანა გელაშვილი
კლასი: VII, VIII, IX, XII
ნაზი გიგოლაშვილი
საგანი: ფიზიკანაზი გიგოლაშვილი
კლასი: IX-XI
თეა გოგიჩაიშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურათეა გოგიჩაიშვილი
კლასი: II, III
გულო გურგენაშვილი
საგანი: მათემატიკაგულო გურგენაშვილი
კლასი: V, VII
თამარ დეკანოსიძე
საგანი: რუსული ენათამარ დეკანოსიძე
კლასი: V, VI, IX, XI, XII
ცისია ვანიშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურაცისია ვანიშვილი
კლასი: IV
ცირა ზაბილონი
საგანი: ბუნებისმეტყველება, სპორტიცირა ზაბილონი
კლასი: III
ელენე თვაური
საგანი: ბუნებისმეტყველება, სპორტიელენე თვაური
კლასი: I
მარინე კახიაშვილი
საგანი: სპორტიმარინე კახიაშვილი
კლასი: I-XII
ნინო კვაღნიძე
საგანი: ძველი ქართული ენანინო კვაღნიძე
კლასი: V-VIII
კობა კვინიკაძე
საგანი: ჩვენი საქართველო, ამერიკისმცოდნეობაკობა კვინიკაძე
კლასი: V, X
ქეთევან კორაშვილი
საგანი: მუსიკაქეთევან კორაშვილი
კლასი: I, II,III
მაია კურტანიძე
საგანი: ინგლისური ენამაია კურტანიძე
კლასი: I,V, VIII
ქეთევან ლობჟანიძე
საგანი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებაქეთევან ლობჟანიძე
კლასი: I,VI-IX
მაია მაისურაძე
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურამაია მაისურაძე
კლასი: I, II
სვეტლანა მაჭარაშვილი
საგანი: რუსული ენასვეტლანა მაჭარაშვილი
კლასი: V, VI, VIII, X
დალი მგალობლიშვილი
საგანი: ფიზიკადალი მგალობლიშვილი
კლასი: VIII, IX
მაია მელიქიშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა, კინოხელოვნებამაია მელიქიშვილი
კლასი: VIII,XI, XII
ლელა მერაბიშვილი
საგანი: მუსიკალელა მერაბიშვილი
კლასი: II,IV, V, VII, IX
ელენე მეფარიშვილი
საგანი: მათემატიკაელენე მეფარიშვილი
კლასი: IX
მარინე მოსიაშვილი
საგანი: მათემატიკამარინე მოსიაშვილი
კლასი: IX-XII
რუსუდან მღებრიშვილი
საგანი: მათემატიკარუსუდან მღებრიშვილი
კლასი: V-VII
ვერა მღებრიშვილი
საგანი: ბუნებისმეტყველებავერა მღებრიშვილი
კლასი: III
ნელი მჭედლიშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურანელი მჭედლიშვილი
კლასი: V -VI
ნელი ნაოჭაშვილი
საგანი: ქიმია, ქიმიური ტექნოლოგიები, ბუნებისმეტყველებანელი ნაოჭაშვილი
კლასი: V,VI, VIII-XI
ია ნაროზაშვილი
საგანი: ინგლისური ენაია ნაროზაშვილი
კლასი: II
თეა ნონიკაშვილი
საგანი: ბიოლოგია, ბუნებისმეყყველებათეა ნონიკაშვილი
კლასი: VII,IX,X
რუსუდან ოქროპირიძე
საგანი: მათემატიკარუსუდან ოქროპირიძე
კლასი: I,III,IV
ქეთევან პარასკევაშვილი
საგანი: ჩვენი საქართველო, ისტორია, სამოქალაქო განათლებაქეთევან პარასკევაშვილი
კლასი: VI-X
მარიამ სანადირაძე
საგანი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებამარიამ სანადირაძე
კლასი: I, II, III
მანანა სირბილაძე
საგანი: მათემატიკამანანა სირბილაძე
კლასი: I,II,IV
ნანა ტატურაშვილი
საგანი: ბიოლოგია, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საფუძვლებინანა ტატურაშვილი
კლასი: V-IX, XI
მერი ტერუნაშვილი
საგანი: მათემატიკა, ისტმერი ტერუნაშვილი
კლასი: VI, VIII
ზურაბ ქარელი
საგანი: ისტორიაზურაბ ქარელი
კლასი: XI
მაია ქურდაძე
საგანი: ბუნებისმეტყველებამაია ქურდაძე
კლასი:
ბექა ღუდუშაური
საგანი: ინგლისური ენაბექა ღუდუშაური
კლასი: X, XII
ლელა ყეინაშვილი
საგანი: ჩვენი საქართველო, გეოგრაფიალელა ყეინაშვილი
კლასი: V,VII-XI
ქეთევან ჩუტკერაშვილი
საგანი: ინგლისური ენაქეთევან ჩუტკერაშვილი
კლასი: IV, VI, VIII
ნანა ცეცხლაძე
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურანანა ცეცხლაძე
კლასი: II, IV
ეკატერინე წულაძე
საგანი: ინგლისური ენაეკატერინე წულაძე
კლასი: I,III, IV
თამარ წულუკიძე
საგანი: მუსიკათამარ წულუკიძე
კლასი: I,II,IV, VI,VIII
თამარ ჭუმბურიძე
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურათამარ ჭუმბურიძე
კლასი: III
მაკა ხაჭაპურიძე
საგანი: ინგლისური ენამაკა ხაჭაპურიძე
კლასი: V-VII,XI
ნონა ხიდაშელი
საგანი: ბუნებისმეტყველებანონა ხიდაშელი
კლასი: II
ია ჯალალი
საგანი: ბუნებისმეტყველებაია ჯალალი
კლასი: IV
Image

საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, შიდაქართლი, გორი, სამეფო ქ. 5

  • dummy+995 (0370) 27 0432

  • dummy gori.gimnazia@gmail.com

სიახლეების გამოწერა

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები და იყავი მუდამ საქმის კურსში

Search